MAYUKA SAKAI

COMPOSER

Shizuka Kudo new album "Blue flame"

Cover Album
Artist : Shizuka Kudo
Released : March 10, 2021
Track n°4 – 6 – 13 arrangement / piano: Mayuka Sakai
Label: PONYCANYON

Shizuka Kudo new album "Blue flame"

Cover Album
Artist : Shizuka Kudo
Released : March 10, 2021
Track n°4 – 6 – 13 arrangement / piano: Mayuka Sakai
Label: PONYCANYON